මහන්සියට ලැබුණු වටින තෑග්ග || Harvesting Fresh Vegetables & Fruits From My Garden

Vegetable Garden
Hello, friends thank you very much for joining Dove Greens Miracles and I warmly welcome you all. Hope you all are doing good.

The chirping of birds, voices of cattle, lush green fields, and overall the soothing and pure environment reminds us of the village life. The village life is purely natural and full of liveliness. There is something in the environment that stops us from going away from it. All people in villages live like a family and are always ready to help each other in their needs.

In this video, you will be able to see my backyard garden, harvesting and how to make delicious drinks and dishes with fresh fruits and vegetables.

Thank you very much for subscribing me and staying with me on this beautiful journey. Stay safe…

#villagelife
#DoveGreens
#gardening
#villagefood

Contact us👇
Dovegreensmiracles181@gmail.com

Dove family facebook community
https://www.facebook.com/groups/305427278079682/?ref=share_group_link

Follow us on Instagram
https://www.instagram.com/p/CUXMLNMr2YO/?utm_medium=copy_link

Follow us in Facebook
https://www.facebook.com/Dove-Greens-Miracles-Fans-109077130925348/

තප්පර තුනෙන් ඇඳුම් නවන්නේ මෙහෙමයි

ගවුම් සායවල් සහ සහ බ්ලව්ස් ලේසියෙන්ම නවන්න මෙහෙමයි

නීට් එකට ඩෙනිම් නවන්නෙ මෙහෙමයි

කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි වලින් storage box හදමු

Would you like to watch these videos?
How to keep your refrigerator organized
https://youtu.be/3HV0hmHDTsg

How to keep your kitchen tidy and beautiful

Finding joy in a simple life | A happy day of cooking and spending time with my kids
https://youtu.be/xGrNHvYPatc

කල් තියාගන්න ආහාර සතියේ මෙනු එකට එකතු කරමු

සතියකට සම්පූර්ණ මෙනු එකක්

වයස 40දිත් ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්

ගෙදර වැඩ ටික කරන්න කම්මැලි හිතෙනවද

වැහි දවසක ගේ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්

A Day Spent In a Tidy Home

A Day In My Life As a Mother

පරණ කුස්සියක් උනත් ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්

දිනපොතෙන් පිටුවක් A page in my diary

How to dry wet clothes immediately | වියලි රැලි වැටුණු අත් වලට ක්‍රීම් එකක්

https://www.facebook.com/Dove-Greens-Miracles-Fans-109077130925348/

How To Organize Your Closet || ලස්සනට අල්මාරිය අස්කරගමුද ?

Products You May Like

Articles You May Like

10 Japanese Garden Ideas for Backyard
#garden #design #designer
3 Garden Tips For Beginners🪴
35 USEFUL GARDENING HACKS AND DIY GADGETS
No need for a garden, grow eggplant at home with many fruits and high yield

Leave a Reply

Your email address will not be published.